Перейти к содержимому


Фотография

Один Киловатт За Три Копейки: Украинский Школьника В Сша Признали Гением И Присудили Стипендию За Его Изобретение


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 markizy

markizy
  • Пользователь
  • 6,091 сообщений

Отправлено 21 May 2016 - 21:05

1444992901_1.jpg?zoom=1.5&resize=811%2C5
Один кіловат за три копійки: українського школяра в США визнали генієм і присудили стипендію за його винахід
 
Пере­мігши в націо­наль­ному етапі між­на­ро­дного кон­курсу нау­ково-техні­чної твор­чо­сті шко­ля­рів Intel ISEF 2015, деся­ти­кла­сник із Оле­ксан­дрії (Кіро­во­град­ська область) Самуїл Кру­гляк отри­мав право взяти участь в Олім­пі­аді геніїв, що від­бу­ва­лася в місті Освего, штат Нью-Йорк США з 14 по 19 червня. Такою наго­дою поба­чити світ і себе пока­зати Самуїл ско­ри­стався сповна і заво­ю­вав бронзу серед двох тисяч юних вина­хі­дни­ків з усього світу.

Про­ект Саму­їла Кру­гляка має назву «Отри­ма­ння еле­ктро­енер­гії з атмо­сфери». Юний вина­хі­дник про­по­нує добу­вати еле­ктро­енер­гію з пові­тря, точніше, з атмо­сфери за допо­мо­гою шту­чної іоні­зо­ва­ної хмари за раху­нок силь­ного еле­ктри­чного поля, яке випро­мі­ню­ва­ти­ме­ться іоні­зу­ю­чою вежею. За під­ра­хун­ками, один кіло­ват такої еле­ктро­енер­гії буде кошту­вати три копійки. За сло­вами юнака, цей вина­хід він поба­чив уві сні ще у восьмому класі. Через два роки зав­дяки викла­да­чам з Малої ака­де­мії наук Сві­тлані Піско­вій та Сер­гію Камін­ському цей про­ект вда­лося вті­лити в життя.

«Робота Саму­їла — це нове слово в енер­ге­тиці. От тільки шкода, що про хло­пчика в Укра­їні дізна­лися лише тоді, коли він пере­міг у Нью-Йорку. До цього ми звер­та­лися за під­трим­кою до нашої місце­вої влади, до обла­сної, тру­били по всій Укра­їні про цей вина­хід, який може зеко­но­мити витрати та виро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії, але ніхто на нас не звер­тав уваги. У Саму­їла була чудова ідея, а зро­бити уста­новку допо­мо­гли нау­кові кон­суль­танти. Ми залу­чили велику кіль­кість фахів­ців, напри­клад, лабо­ра­то­рія МАН у Києві надала базу для екс­пе­ри­мен­тів. Міні-модель уста­новки, зібрана в київ­ській лабо­ра­то­рії, вже пра­цює і пока­зує резуль­тати», — роз­по­віла нау­ко­вий керів­ник секцій нау­ково-техні­чної твор­чо­сті та вина­хі­дни­цтва і еко­ло­гі­чно без­пе­чних техно­ло­гій МАНУМ Сві­тлана Піскова. За її сло­вами, вина­хід Саму­їла перед­ба­чає видо­бу­ва­ння не лише еле­ктро­енер­гії, а й води. «Така уста­новка коштує копійки, але кори­сті від неї — на міль­йони. Уявіть собі: в разі її запу­ску ми б могли забез­пе­чити Кіро­во­град­ську область еле­ктро­енер­гією на 82%. От тільки нікому це не потрі­бно…» — додає Сві­тлана Вікто­рівна.

Дру­гий етап про­е­кту пла­ну­ють реа­лі­зу­вати в Оле­ксан­дрії, де під гене­ру­ючу вежу може бути вико­ри­стана труба поки­ну­тої ТЕЦ-1–2, проте на це потрі­бні зна­чні кошти спон­со­рів.

Крім диплому, Самуїл Кру­гляк отри­мав можли­вість без­ко­штов­ного навча­ння в одному з вишів США та щомі­ся­чну сти­пен­дію близько 700 дола­рів. Мама Саму­їла каже, що навча­ння за кор­до­ном — це мрія її сина. Разом із чоло­ві­ком вони вихо­ву­ють трьох синів, двоє молод­ших поки що не вияв­ля­ють ціка­вість до фізики, а от Самуїл з дитин­ства любив екс­пе­ри­менти. «Він дуже ціле­спря­мо­ва­ний хло­пчик. Коли ми на сімей­ній раді вирі­шили виді­лити кошти на поїздку до Аме­рики (із Саму­ї­лом до США поїхав тато), то ска­зали його нау­ко­вим керів­ни­кам: якщо він про­грає, то це буде його про­граш, а не ваш, але він пови­нен спро­бу­вати свої сили. Він спро­бу­вав — і ми щасливі, що дали йому такий шанс», — роз­по­віла Інна Кру­гляк.

---------------------------------------------

Один киловатт за три копейки: Украинский школьника в США признали гением и присудили стипендию за его изобретение
Победив в национальном этапе международного конкурса научно-технического творчества школьников Intel ISEF 2015, десятиклассник из Александрии (Кировоградская область) Самуил Кругляк получил право принять участие в Олимпиаде гениев, которая проходила в городе Освего, штат Нью-Йорк США с 14 по 19 июня. Такой возможностью увидеть мир и себя показать Самуил воспользовался сполна и завоевал бронзу среди двух тысяч юных изобретателей со всего мира.

Проект Самуила Кругляка называется «Получение электроэнергии из атмосферы». Юный изобретатель предлагает добывать электроэнергию из воздуха, точнее, из атмосферы с помощью искусственной ионизированной облака за счет сильного электрического поля, которое будет излучаться ионизирующей башней. По подсчетам, один киловатт такой электроэнергии будет стоить три копейки. По словам юноши, это изобретение он увидел во сне еще в восьмом классе. Через два года благодаря преподавателям с Малой академии наук Светлане песочного и Сергею Каминскому этот проект удалось воплотить в жизнь.

«Работа Самуила - это новое слово в энергетике. Вот только жаль, что о мальчике в Украине узнали только тогда, когда он победил в Нью-Йорке. До этого мы обращались за поддержкой к нашей местной власти, в областной, трубили по всей Украине об этом изобретении, который может сэкономить расходы и производство электроэнергии, но никто на нас не обращал внимания. В Самуила была замечательная идея, а сделать установку помогли научные консультанты. Мы привлекли большое количество специалистов, например, лаборатория МАН в Киеве предоставила базу для экспериментов. Мини-модель установки, собранная в киевской лаборатории, уже работает и показывает результаты », - рассказала научный руководитель секций научно-технического творчества и изобретательства и экологически безопасных технологий МАНУМ Светлана Песочная. По ее словам, изобретение Самуила предполагает добычу не только электроэнергии, но и воды. «Такая установка стоит копейки, но пользы от нее - на миллионы. Представьте себе: в случае ее запуска мы могли бы обеспечить Кировоградскую область электроэнергией на 82%. Вот только никому это не нужно ... »- добавляет Светлана Викторовна.

Второй этап проекта планируют реализовать в Александрии, где под генерирующую башню может быть использована труба заброшенной ТЭЦ-1-2, но на это нужны значительные средства спонсоров.

Кроме диплома, Самуил Кругляк получил возможность бесплатного обучения в одном из вузов США и ежемесячную стипендию около 700 долларов. Мама Самуила говорит, что обучение за рубежом - это мечта ее сына. Вместе с мужем они воспитывают троих сыновей, двое младших пока не проявляют интерес к физике, а вот Самуил с детства любил эксперименты. «Он очень целеустремленный мальчик. Когда мы на семейном совете решили выделить средства на поездку в Америку (с Самуилом в США уехал папа), сказали его научным руководителям: если он проиграет, то это будет его проигрыш, а не ваш, но он должен попробовать свои силы. Он попробовал - и мы счастливы, что дали ему такой шанс », - рассказала Инна Кругляк.

 


  • 3

#2 TyT_KaK_3DeCb

TyT_KaK_3DeCb
  • Пользователь
  • 269 сообщений
  • LocationDeutschland, Köln/Bonn Region

Отправлено 31 May 2016 - 12:18

Молодца парень!!! Быть ему великим американским физиком.
  • 1